متن آهنگ دنگ شو خام خیالی

متن آهنگ دنگ شو خام خیالی
همراه با دانلود آهنگ دنگ شو خام خیالی
Text  Music Dang Show Bitter Sweet Dream 
 متن اهنگ خام خیالی دنگ شو
در خیال خام با تو بودنمیگذرد این همه شب های دل سپردنبی نفس افتاده تار و تنبکدر تن تو ساده می شود زنده مُردنای جام آرامشم چه شود که تو را سر کشمکه تنت بزند آتشم چو شراب شب سرخوشمبه برت بکشمدر خیال خام با تو بودنمیگذرد این همه شب های دل سپردنبی نفس افتاده تار و تنبکدر تن تو ساده می شود زنده مُردندر خیال خام با تو بودن
| متن آهنگ – تکس آهنگ |میگذرد این همه شب های دل سپردنبی نفس افتاده تار و تنبکدر تن تو ساده می شود زنده مُردنای جام آرامشم چه شود که تو را سر کشمکه تنت بزند آتشم چو شراب شب سرخوشمببرم بکشمدر خیال خام با تو بودنمیگذرد این همه شب های دل سپردندر خیال خام با تو بودنمیگذرد این همه شب های دل سپردن
دانلود اهنگ خام خیالی
برای اولین بار در متن آهنگ : TexAhang